Betingelser

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder når du handler hos Rom til Rom.


1. Kjøp

Avtale om kjøp inngås når du velger å sende bestilling i kassen. Ordrebekreftelse genereres så automatisk av vår database uten manuelt oversyn. Ved eventuelle feil i for eksempel angivelse av pris, leveringstid osv. forbeholder vi oss retten til å korrigere dette i ettertid. Om du ikke er fornøyd med vår korrigering kan du selvfølgelig velge å avbestille din ordre uten kostnad.


2. Pris & betaling

Pris: I prisene inngår 25% moms om ikke annet er oppgitt.

Betalingsmåte:

Vi godtar betaling med VISA og Mastercard, betalingen skjer gjennom vår partner Stripe. Om du velger kortbetaling linkes du over til betalingssiden etter at du har bekreftet din ordre i kassens tredje steg. Overføringen skjer med sikker SSL-kryptering. Det innebærer at ingen uvedkommende kan se dine kortopplysninger. Ved buk av kort som betalingsmåte vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjonen ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen (dette vil du få informasjon om). Kortet vil bli belastet når ordren er pakket og sendt, eller hentes i butikk.


3. Rett til å tilbakebetale

3.1 Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

3.2 Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse.

3.3 For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:

Rom til Rom
Olav Tryggvassons gate 24, N-7011 Trondheim
nettbutikk@romtilrom.no

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post).

Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet.

3.4 For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

3.5 Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

3.6 Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

3.7 I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

3.8 Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Til slutt

Ta alltid kontakt med Rom til Rom’s kundetjeneste før en eventuell retur. Dette påskynder prosessen for kreditering til kunden.

Kontakt kundetjenesten på post@romtilrom.no.

Vær nøye med å pakke varen ordentlig, bruk den opprinnelige produktforpakningen samt beskyttende transportemballasje, slik som varen ble levert i til deg. Merk at du står for risikoen om produktet skades når det fraktes tilbake til oss. Om varen er av større verdi, anbefaler vi derfor at transporten forsikres. Rom til Rom kommer ikke til å løse ut pakker som sendes i postoppkrav. Tilbakebetalingen skjer til din bankkonto og innen 10 dager etter at vi har mottatt og godkjent din retur. Vennligst observer at angreretten ikke gjelder firma.

Link til angrerettskjema.


4. Reklamasjonsrett

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.


Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
 holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til Rom til Rom bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


5. Konfidensialitet & Sikkerhet

Når du legger inn din bestilling hos oss oppgir du dine personopplysninger som navn, adresse og telefonnummer. I forbindelse med din registrering og bestilling godkjenner du at vi lagrer og bruker dine opplysninger i vår virksomhet for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Du har rett til innsyn i den informasjonen som vi har registrert om deg. Om den er feil, ufullstendig eller irrelevant, kan du be om at informasjonen skal rettes eller fjernes. Rom til Rom håndterer dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Betalingstransaksjoner (kort- og direktebetaling) håndteres av vår betalings partner (Stripe) for å garantere en rask og sikker betaling. Stripe oppfyller kravene for PCI-DSS.


6. Levering

Lagervarer har en leveringstid på 2 til 5 arbeidsdager, varer som ligger på fjernlager kan ha variabel leveringstid ut ifra produsent og produsentens lagerstatus. Se hvert enkelt produkt for normal leveringstid.

Varer som ikke er på vårt lager har en normal leveringstid på 2-8 uker avhengig av hvilke produkter som bestilles. Om det skulle oppstå avvik vil du høre fra oss på e-post eller telefon så snart vi får kjennskap til dette.

Leveringsmåte

Levering av bestilte produkter skjer med PostNord eller via Rom til Rom’s firmabil. Iblant forekommer det også andre leveringsmåter, men dette meddeles i så fall før levering.

Transportansvar

Om varen skades eller kommer bort under transporten fra oss til deg er det vi som er ansvarlige. Ved en eventuell retur til oss er det du som kunde som er ansvarlig for godset.


Transportskader/Feilekspedering

Om produktet er skadet ved levering bør dette meddeles omgående til Rom til Rom’s kundeservice. For at vi skal kunne reklamere skaden overfor vår transportør må vi melde fra om skaden innen 1-2 dager. Vi er derfor takknemlige om du gir beskjed om skaden innenfor dette tidsrommet. Dette gjelder både synlige og skjulte transportskader, og det er derfor viktig at du pakker opp og kontrollerer at produktet er feilfritt ved mottagelse. Om skaden er synlig er det enklest om du melder fra om dette direkte til sjåføren ved mottagelse av forsendelsen. Be om at transportøren gjør en notering av skaden på din kopi av fraktseddelen. Husk å alltid ta vare på emballasjen for at reklamasjonen skal kunne håndteres korrekt. Et produkt som er feilekspedert bør meldes fra snarest mulig til Rom til Rom.


7. Tvist/Konfliktløsning

7.1 Tvister skal først og fremst løses I konsensus etter diskusjon med Rom til Rom’s Kundeservice innen rimelig tid.

7.2 Hvis en tvist ikke løses ved hjelp fra Rom til Rom’s kundeservice kan du du som vende deg til Forbrukertvistutvalget. Mer informasjon om det på deres sider: https://www.forbrukerklageutvalget.no//

Europa-Kommisjonens klageportal er også et alternativ for å klage. Mest relevant hvis man er forbruker bosatt I et annet EU-land. Klage sendes via: http://ec.europa.eu/odr


8. Kontakt

Rom til Rom
Olav Tryggvasons gate 24
N-7011
Trondheim
Tlf.: 73 51 22 16

post@romtilrom.no

 

For mer. Sjekk ut:
https://romtilrom.no/pages/personvernerklaering
https://romtilrom.no/pages/refusjon